REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ

Klient proszony jest o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem Sprzedaży Internetowej i zaakceptowanie go przed złożeniem Zamówienia. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z przeczytaniem i zaakceptowaniem Regulaminu Sprzedaży Internetowej, jak i informacji zawartych w treści Zamówienia.

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 

1.1 Niniejszy Regulamin Sprzedaży Internetowej reguluje zakup artykułów ze strony internetowej www.domilovestory.com/sklep (zwaną dalej „Stroną”), ale nie reguluje sprzedaży artykułów lub usług przez podmioty inne niż Sprzedawca, które mogą być widoczne na Stronie w postaci linków, banerów lub innych linków hipertekstowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dostarczanie towarów i usług przez osoby trzecie.

 

1.2 Sprzedawcą (zwanym dalej „Sprzedawcą”) jest MCE Sp. z o. o. z siedzibą w Krzakach Czaplinkowskich, ul. Wrzosowa 22A, 05-530 Góra Kalwaria, tel. 601061460, mail dls@domilovestory.com NIP 1231458573, REGON 385090393

1.3 „Klient” to osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także „Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta.

1.4. „Konsument” to Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

1.5 Klient zostanie zidentyfikowany w oparciu o dane osobowe podane w Zamówieniu. Zabronione jest podawanie fałszywych i/lub nieprawdziwych danych: Sprzedawca w tym zakresie zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności.

 

1.6 Oferta sprzedaży na Stronie kierowana jest do klientów pełnoletnich. Składanie zamówienia na Stronie jest równoznaczne z poświadczeniem o ukończeniu 18-go roku życia i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz do zawierania wiążących umów.

 

1.7. „Usługa Elektroniczna” to usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu.


1.8. „Sklep” lub „Sklep Internetowy” to Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://domilovestory.com/, w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (dostawa Produktów) odbywa się poza internetem.

1.9 „Produkt” – towar sprzedawany w Sklepie, znajdujący się w ofercie Sprzedawcy.

1.10 „Umowa” to umowa na odległość, dotycząca zakupu Produktu, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę.

1.11. „Formularz” to dokument stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie.

1.12. „Zamówienie” to dyspozycja zakupu Produktu złożona przez Klienta poprzez internet.

 

ROZDZIAŁ 2. SPOSÓB REALIZACJI UMOWY

 

2.1 Informacje zawarte w niniejszym Regulaminie Sprzedaży Internetowej, jak i dane zawarte na Stronie nie stanowią oferty publicznej, lecz zaproszenie do złożenia Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia (zwanym dalej „Potwierdzeniem Otrzymania Zamówienia”). Niniejszy email nie jest równoznaczny z zatwierdzeniem Zamówienia, które zostaje uznane za zatwierdzone wtedy, gdy Klient otrzyma kolejną wiadomość e-mail z potwierdzeniem, że Zamówienie zostało zaakceptowane oraz, że Artykuły zostają wysłane (dalej „Potwierdzenie Zamówienia i Wysyłki”). W związku z tym między Klientem a Sprzedawcą nie istnieje żadna umowa aż do momentu, gdy Sprzedawca wyraźnie zaakceptuje Zamówienie wysyłając Potwierdzenie Zamówienia i Wysyłki.
Umowa zakupu online (zwana dalej „Umową”) będzie uważana za zawartą w momencie, gdy Klient otrzyma Potwierdzenie Zamówienia i Wysyłki („Data Zawarcia Umowy”): od tego momentu Zamówienie będzie definiowane jako „Zamówienie potwierdzone”.

 

2.2 Przed złożeniem Zamówienia, Klient zostanie poproszony o potwierdzenie, że przeczytał i akceptuje Regulamin Sprzedaży Internetowej.


2.3 W związku z zawarciem Umowy Klient otrzyma Potwierdzenie zamówienia i wysyłki za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierające odniesienie do Regulaminu Sprzedaży Internetowej przeczytanego i zaakceptowanego przez Klienta przed złożeniem zamówienia oraz podsumowaniem Zamówienia.

2.4 Przed wysłaniem Potwierdzenia Zamówienia i Wysyłki, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych informacji związanych z Zamówieniem drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.


2.5 Sprzedawca ma prawo odstąpić od realizacji Zamówień, które nie zostały prawidłowo opłacone wskazanymi na Stronie metodami płatności, w przypadku niekompletnych lub nieprawidłowych Zamówień oraz w przypadku niedostępności Produktów wchodzących w skład Zamówienia. W takich przypadkach, w okresie nie dłuższym niż 21 (dwadzieścia jeden) dni roboczych od daty złożenia przez Klienta Zamówienia, Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną o przyczynach niemożności zawarcia umowy. Zamówienie nie zostanie przyjęte. W takich przypadkach płatność dokonana z tytułu Zamówienia zostanie zwrócona.

2.6 Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione Produkty w możliwie jak najszybszym czasie (uwzględniając metodę wysyłki wybraną przez Klienta), ale nie później niż 21 (dwadzieścia jeden) dni od Daty Zawarcia Umowy. W razie Wysyłki Produktów do Klienta wskazuje się, że momentem doręczenia jest moment wydania Produktów kurierowi, co w żaden sposób nie uchybia ustawowym prawom konsumentów.

2.7 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zamówienia od Klienta, z którym prowadzi postępowanie sądowe i/lub miejsce ma bądź miał w przeszłości jakiś spór związany z poprzednim Zamówieniem. Dotyczy to również wszystkich przypadków, w których Sprzedawca uważa Klienta za nieodpowiedniego, w tym na przykład, ponieważ Klient uprzednio naruszył Regulamin Sprzedaży Internetowej lub z jakiegokolwiek innego powodu, w szczególności, jeśli Klient był zaangażowany w nieuczciwą działalność jakiegokolwiek rodzaju

2.8 Sprzedawca nieustannie podejmuje działania w celu zapewnienia, aby zdjęcia produktów na Stronie były wiarygodnym odzwierciedleniem oferowanych Produktów, włączając korzystanie z rozwiązań technologicznych mających na celu zminimalizowanie niedokładności. Pewne rozbieżności zawsze mogą się pojawić z powodu różnej rozdzielczości, czy ustawień technicznych na danym urządzeniu. W związku z tym Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa za jakąkolwiek nieodpowiednią prezentację graficzną Produktów wyświetlanych na Stronie z powodu w/w przyczyn technicznych, gdyż takie prezentacje spełniają funkcję wyłącznie ilustracyjną.

 

ROZDZIAŁ 3. CENY SPRZEDAŻY

3.1 Ceny Produktów (dalej „Cena / Ceny”) i koszty wysyłki (zwane dalej „Kosztami Wysyłki”) są cenami jak wskazano na Stronie w czasie składania Zamówienia. Ceny i Koszty Wysyłki są kwotami łącznymi po dodaniu podatków, ceł i wszelkich innych kosztów związanymi z cłami (chyba że w Zamówieniu podano inaczej).

 

3.2 Pomimo wszelkich starań nie można wykluczyć, że w przypadku niektórych Produktów cena dostępna na Stronie różni się od ceny rzeczywistej i została wyświetlona w wyniku błędu. Obowiązkiem Sprzedawcy jest zweryfikowanie dokładności Cen przed wysłaniem Zamówienia i Potwierdzenia Wysyłki. Jeśli z powodu błędów technicznych, błędów materiałowych lub innych niedogodności, Cena wskazana na Stronie jest niższa niż prawidłowa cena sprzedaży Produktu, wówczas skontaktujemy się z Klientem w celu sprawdzenia, czy chce zakupić dany Produkt po właściwej cenie. W przypadku, gdy Klient nie wyraża woli kontynuowania zakupu, Zamówienie zostanie anulowane. Jeśli cena wskazana na Stronie jest wyższa niż prawidłowa cena sprzedaży danego Produktu, wówczas naliczona zostanie niższa cena.

 

ROZDZIAŁ 4. METODY PŁATNOŚCI

4.1 Płatności można dokonać poprzez TPAY – blick oraz szybki przelew.

 

4.2 Wybierając metodę płatności za Pobraniem, Zamówienie należy opłacić gotówką bezpośrednio do kuriera, który dostarczy Produkty.

 

ROZDZIAŁ 5. DOSTAWA I WYSYŁKA

5.1 Każda przesyłka zawiera:

– zamówione Produkty i ewentualne produkty gratisowe;

– dokument przewozowy;

– informacje o zawartości zamówienia;

– ewentualne informacje i materiały marketingowe.

 

5.2 Faktura zakupu związana z Zamówieniem zostanie wysłana na adres mailowy Klienta. Faktura papierowa nie jest dołączana do przesyłki.

5.3 Produkty zostaną dostarczone przez jedną z firm kurierskich wskazanych przez Sprzedawcę i wybraną przez Klienta.
Artykuły mogą być dostarczone na następujące sposoby:

– dostawa na adres wskazany przez Klienta (przewidywany termin dostawy 3-4 dni robocze, koszt przy przedpłacie 20 PLN, przy pobraniu 25PLN)

– dostawa do wyznaczonego przez Klienta paczkomatu InPost (przewidywany termin dostawy 3-4 dni robocze, koszt 15 PLN).

 

5.4 Po otrzymaniu Produktów obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie integralności opakowania oraz zidentyfikowanie wszelkich widocznych uszkodzeń na opakowaniu (na przykład: mokrego lub uszkodzonego opakowania itp.). W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości, Klient będzie zobowiązany do natychmiastowego zawiadomienia o nich i upewnienia się, że zostaną odnotowane przez kuriera oraz odmowy przyjęcia Produktów. W przeciwnym razie Klient utraci możliwość dochodzenia swoich praw w stosunku do Sprzedawcy w tym zakresie.

ROZDZIAŁ 6. PRAWO ODSTĄPIENIA

6.1 Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na Stronie bez żadnych kar i bez konieczności podania przyczyny, zwracając Sprzedawcy wszystkie lub część z zakupionych Produktów. Klient musi powiadomić Sprzedawcę, w sposób, o którym mowa w pkt 6.2, o chęci skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od dnia, w którym Klient lub osoba upoważniona (inna niż kurier) weszła w posiadanie Produktów. W przypadku, gdy Klient złożył Zamówienie zawierające więcej niż jeden Produkt, chęć skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy może zostać zakomunikowana w różnych terminach, ale nie później niż w okresie 14 (czternastu) dni.

 

6.2 Prawo do odstąpienia od umowy podlega następującym warunkom:

– W ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przesyłki z Produktami Klient wysyła odpowiednio zapakowane Produkty do Sprzedawcy na adres: MCE Sp. z o.o., ul.Wrzosowa 22A, 05-530 Krzaki Czaplinkowskie.

– Zwracane Produkty nie mogą być używane, noszone, prane, zabrudzone ani uszkodzone i nie mogą nosić żadnych oznak użytkowania.

– Zaleca się zwrócenie Produktów zapakowanych dokładnie tak, jak zostały wysłane, wraz ze wszystkimi metkami i etykietami.

– Należy pamiętać, że ze względów higienicznych kostiumy kąpielowe muszą być zwrócone z wklejkami higienicznymi.

– Poinformowanie Sprzedawcy za pośrednictwem wiadomości e-mail o wysłanym Zwrocie zdecydowanie przyspieszy proces Zwrotu.

– Dołączenie do przesyłki ze zwracanymi Produktami Formularza Zwrotu zdecydowanie przyspieszy proces zwrotu środków na rachunek bankowy klienta.

– Dołączenie Faktury zakupu Produktów gwarantuje szybką obsługę Zwrotu.

6.3 W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie płatności dokonane za zakup Zwracanych Produktów, za wyjątkiem następujących wydatków:

– Kosztów związane z wysyłką Zamówienia (o ile były zapłacone przez Klienta w momencie dokonania Zamówienia).

– Kosztów związane z wysyłką Zwracanych Produktów.

 
6.4 Po skorzystaniu z prawa do odstąpienia poprzez poinformowanie drogą mailową Sprzedawcy o zwrocie, Klient otrzyma wiadomość email z potwierdzeniem zgłoszenia zwrotu (dalej „Potwierdzenie Zgłoszenia Zwrotu”). Po sprawdzeniu przez Sprzedawcę zgodności ze wszystkimi procedurami wymaganymi w ust. 6.2 o prawie do odstąpienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymanego zwrotu (dalej „Zatwierdzenie zwrotu”). Sprzedawca zwróci Klientowi kwotę zapłaconą za zakup Zwróconych Produktów niezwłocznie, ale w żadnym wypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy, pod warunkiem, że Sprzedawca otrzymał już zwrot towaru lub Klient dostarczył dowód, że towar został wysłany. Zanim to nastąpi Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem kwoty. Sprzedawca dokona zwrotu środków na rachunek bankowy wskazany w Formularzu Zwrotu. W przypadku braku takiej informacji środki zostaną zwrócone na rachunek bankowy, z którego zostały otrzymane. W przypadku, gdy Klient zdecydował się uiścić opłatę gotówką za pobraniem, zapłacona kwota zostanie zwrócona przelewem bankowym po wcześniejszym przekazaniu danych niezbędnych do wykonania przelewu przez Klienta.


6.5 W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przy niezastosowaniu się do warunków, o których mowa w ust 6.2, kwota zwrotu dla Klienta może zostać odpowiednio pomniejszona, a w niektórych przypadkach Sprzedawca może odmówić dokonania zwrotu.

ROZDZIAŁ 7. GWARANCJA NA PRODUKTY NIEZGODNE Z UMOWĄ

7.1 Sprzedawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady Produktu stwierdzone w momencie dostawy i niezgodności względem Zamówienia.

 

7.2 Okres gwarancji wynosi 2 (dwa) lata od momentu dostawy towaru. Niniejsza gwarancja obowiązuje zgodnie z następującymi warunkami:

  1. a) wada występuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty dostarczenia Produktów;
  2. b) Klient zawiadomi Sprzedawcę o wadzie w ciągu maksymalnie 1 (jednego) roku od daty pierwszego wykrycia wady;
  3. c) Klient przedstawia dowód sprzedaży.

 

7.3 W przypadku potwierdzenia przez Sprzedawcę wystąpienia niezgodności w zakupionych Produktach, Klient będzie miał prawo uzyskać bez dodatkowych kosztów zwrot kwoty uiszczonej przy zakupie Produktów. Zwrot towarów nastąpi za pośrednictwem firmy kurierskiej zgodnie z wyborem Klienta.

 

7.4 Wszelkie koszty zwrotu artykułów uznanych za wadliwe ponosi Sprzedawca

 

ROZDZIAŁ 8. PRYWATNOŚĆ

Aby uzyskać informacje o tym, jak chronimy Twoje dane osobowe należy zapoznać się z Polityką Prywatności opublikowaną na Stronie.

 

ROZDZIAŁ 9. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, ROZSTRZYGANIE SPORÓW I JURYSDYKCJA

9.1 Niniejszy Regulamin Sprzedaży Internetowej podlega prawu polskiemu i będzie interpretowany na jego podstawie. W związku z tym interpretacja, wykonanie i wypowiedzenie Regulaminu Sprzedaży Internetowej podlega wyłącznie prawu polskiemu, a wszelkie wynikające z niego spory będą rozstrzygane wyłącznie przez polski sąd, jak określono poniżej. W szczególności, jeżeli Klient jest Konsumentem, wszelkie spory muszą być rozstrzygane przez sąd w miejscu stałego zamieszkania lub pobytu pozwanego, zgodnie z obowiązującym tam prawem lub w miejscu, gdzie nastąpiła realizacja umowy. Jeżeli zamiast tego Klient podejmie działania w ramach własnej korzyści gospodarczej, handlowej, rzemieślniczej lub zawodowej, strony zgodnie ustalą wyłączną jurysdykcję Sądu m.st. Warszawa.

 

9.2 Internetowa platforma alternatywnego rozwiązywania sporów (ODR). Biorąc pod uwagę, że Sprzedawca wyraża gotowość do polubownego rozwiązania zaistniałych sporów przy użyciu danych kontaktowych wskazanych w poprzednich sekcjach, informujemy, że zgodnie z art. 14 Rozporządzenia UE nr 524/2013 oraz uchwałą w sprawie ODR zgodnie z Dokumentem Ustawowym nr 500/2015 obowiązującym od 15 lutego 2016 r., Komisja Europejska utworzyła platformę internetową do rozstrzygania sporów ODR („internetowe rozstrzyganie sporów” [ang. „Online Dispute Resolution”]) wynikających z zakupu towarów online. ODR dostępna jest pod następującym linkiem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage Za pośrednictwem platformy ODR można zapoznać się z listą organów ODR, znaleźć link do każdego z nich i rozpocząć internetową procedurę rozwiązywania sporów. Więcej informacji na temat platformy znaleźć można pod następującym linkiem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.about.show Podajemy również adres mailowy dls@domilovestory.com, który stanowi pierwszy punkt kontaktowy.

 

9.3 Bez uszczerbku dla powyższego i niezależnie od wyniku postępowania pozasądowego, Klient ma prawo do dochodzenia roszczeń dotyczących niniejszych Warunków Sprzedaży Internetowej do właściwego sądu, a ponadto, z zastrzeżeniem istnienia wymaganych warunków, Klient ma prawo do przystąpienia do postępowania pozasądowego dotyczącego spraw konsumenckich poprzez zastosowanie odpowiednich procedur konsumenckich, zgodnie z odpowiednimi przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta.

 

ROZDZIAŁ 10. MODYFIKACJE I AKTUALIZACJE

Niniejszy Regulamin Sprzedaży Internetowej mogą zostać zmodyfikowane w dowolnym momencie. Klient zobowiązany jest zaakceptować Regulamin Sprzedaży Internetowej obowiązujące w momencie zakupu. Nowe wersje Regulaminu Sprzedaży Internetowej będą obowiązywać od daty publikacji na Stronie oraz w odniesieniu do Zamówień złożonych po dacie publikacji. Na odpowiedniej sekcji Strony możliwe jest sprawdzenie wszelkich poprzednich wersji Regulaminu Sprzedaży Internetowej.

 

 

KONTAKT

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z:
MCE Sp. z o.o.

Wrzosowa 22A
05-530 Krzaki Czaplinkowskie
dls@domilovestory.com
NR TEL. 601061460

Wypełniony formularz reklamacyjny proszę wysłać mailowo na shop@domilovestory.com  oraz po akceptacji reklamacji z załączonym produktem: Link